revelation

Revelation 09:21

  • by

  Revelation 9:21     21 Neither [kai] [ou] repented they [metanoeo] of [ek] their [autos] murders, [phonos] nor [oute] of [ek] their [autos] sorceries,… Read More »Revelation 09:21

Revelation 09:18

  • by

  Revelation 9:18     18 By [hupo] these [touton] three [treis] was [apokteino] the third part [tritos] of men [anthropos] killed, [apokteino] by [ek]… Read More »Revelation 09:18