revelation 4

Revelation 04:10

  • by

  Revelation 4:10     10 The four [tessares] and [kai] twenty [eikosi] elders [presbuteros] fall down [pipto] before [enopion] him that sat [kathemai] on… Read More »Revelation 04:10

Revelation 04:05

  • by

  Revelation 4:5     5 And [kai] out of [ek] the throne [thronos] proceeded [ekporeuomai] lightnings [astrape] and [kai] thunderings [bronte] and [kai] voices:… Read More »Revelation 04:05